img
Regional

Marathi Snake Names

Marathi Snake Names

Ornate Flying Snake
Ornate Flying Snake
उडता सोनसर्प, उडता सेरप (गोवा)
Little File Snake
Little File Snake
एकेरी
Monocellete Cobra
Monocellete Cobra
एकाक्ष नाग
Common Kukri
Common Kukri
कुकरी
Common Wolf Snake
Common Wolf Snake
कवड्या
Duméril's Black-headed Snake
Duméril's Black-headed Snake
काळतोंड्या
Short Sea Snake
Short Sea Snake
खुजा समुद्रसर्प
Phipson's Shieldtail
Phipson's Shieldtail
खापरखवल्या, दुतोंड्या
Green Keelback
Green Keelback
गवत्या, हिरवो नाग (गोवा), किडक्या
Russell's Viper
Russell's Viper
घोणस, सोन्या परड (वर्धा), कांबळ्या (उत्तर कोकण), सूर्य कांडर (तळ कोकण), पिरीमिटी (विदर्भ), कुसडो (गोवा), माहोळ (गोवा), बहिर्‍या परड (चंद्रपूर), जोगीरा (वेल्हा)
Beaked Worm Snake
Beaked Worm Snake
चंचू वाळा सर्प, टिल्यो (गोवा)
Bamboo Pit Viper
Bamboo Pit Viper
चापडा, हिरवा घोणस, चापडी (गोवा), हरानाग (वर्धा)
Glossy-bellied Racer
Glossy-bellied Racer
चिकणी नायकूळ
Slender Racer
Slender Racer
चित्रांग नायकूळ
Stout Sand Snake
Stout Sand Snake
जाड रेती सर्प
Reticulated Python
Reticulated Python
जाळीदार अजगर
Glossy Marsh Snake
Glossy Marsh Snake
झिलाण
Common Sand Boa
Common Sand Boa
डुरक्या घोणस, ककर्‍या, फोरसा, मातीखावा साप (वर्धा), फुप्ती (चंद्रपूर), फुरसा (कोकण), मालण (गोवा), पालेमुंडो (गडचिरोली), मांडवळ (जुन्नर)
Brown Vine Snake
Brown Vine Snake
तपकिरी हरणटोळ
Common Trinket
Common Trinket
तस्कर, तिडक्या (वर्धा), सडाण (गोवा), सोंगट्या (नाशिक)
Checkered Keelback
Checkered Keelback
दिवड, पाण घोणस (उत्तर कोकण), पांडी बोकड (तळ कोकण), धोड्या (विदर्भ), हेवाळो (गोवा), वयळ (रत्नागिरी), धोंड्याल (गडचिरोली), पाणबुड्या (चंद्रपूर)
Indian Rat Snake
Indian Rat Snake
धामण, आधेला (वर्धा), अथेलवट (तळ कोकण), घोडा-पछाड (विदर्भ), दिवड (गोवा), आंधळी (पालघर), गोड्याल (गडचिरोली), मेनी धामण (चंद्रपूर)
Hump-nosed Pit Viper
Hump-nosed Pit Viper
नाकाड्या चापडा
Spectacled Cobra
Spectacled Cobra
नाग, मोठ्यालो (गोवा), नायुम (गडचिरोली)
King Cobra
King Cobra
नागराज, वडलो, गिम, दिवड नागीण
Striped Keelback
Striped Keelback
नानेटी, शंकराची जटा, सीतेची लाट (वर्धा), सितेकिलट (विदर्भ), नानाड्डो (गोवा)
Barred Wolf Snake
Barred Wolf Snake
पट्टेरी कवड्या
Banded Racer
Banded Racer
पट्टेरी धूळनागीण, नायकूळ (तळ कोकण), धूरनागीण (विदर्भ), गव्हाळ्या (मराठवाडा), ताडजेरी (गडचिरोली)
Striped Coral Snake
Striped Coral Snake
पट्टेरी पोवळा सर्प, रस्त्या साप (पश्चिम महाराष्ट्र)
Banded Krait
Banded Krait
पट्टेरी मण्यार, आग्या मण्यार (विदर्भ), आदरांडे (गडचिरोली)
Condanarus Sand Snake
Condanarus Sand Snake
पट्टेरी रेती सर्प
Montane Trinket
Montane Trinket
पहाडी तस्कर
Slender Coral Snake
Slender Coral Snake
पोवळा, रातसर्प (पश्चिम महाराष्ट्र), रक्तमांडूळ (गोवा)
Saw-scaled Viper
Saw-scaled Viper
फुरसे, कांडर (वर्धा), रक्ती कांबळ्या (उत्तर कोकण), आग्या फुरसे (तळ कोकण), रक्ती परड (विदर्भ)
Forsten's Cat Snake
Forsten's Cat Snake
फोर्स्टेन मांजर्‍या साप, खडानाग (कोकण), फुरशे (गोवा)
Beddome's Cat Snake
Beddome's Cat Snake
बेडोमचा मांजर्‍या साप
Burmese Python
Burmese Python
बर्मी अजगर
Indian Rock Python
Indian Rock Python
भारतीय अजगर, चितीन (वर्धा), आर (उत्तर कोकण), चित्री (विदर्भ), मासुल (गडचिरोली), मांडोल (गोवा), अहार (चंद्रपूर)
Indian Egg-eater
Indian Egg-eater
भारतीय अंडीखाऊ साप
Common Krait
Common Krait
मण्यार, चंद्र कांडर (तळ कोकण), काणेर (गोवा), चूड (पालघर), नरकाकल्ले (गडचिरोली)
Malabar Pit Viper
Malabar Pit Viper
मलबारी चापडा
Mahabaleshwar Shieldtail
Mahabaleshwar Shieldtail
महाबळेश्वरी खापरखवल्या
Common Cat Snake
Common Cat Snake
मांजर्‍या, रुक्या (चंद्रपूर)
Red Sand Boa
Red Sand Boa
मांडूळ, तांबडी मांडवळ, माटीखाया (विदर्भ)
Black-headed Royal Snake
Black-headed Royal Snake
रजत बन्सी
Russell's Kukri
Russell's Kukri
रसेल कुकरी
Beddome's Keelback
Beddome's Keelback
लाल डोक्याची नानेटी
Leith's Sand Snake
Leith's Sand Snake
लिथीचा रेती सर्प
Brahminy Worm Snake
Brahminy Worm Snake
वाळा, दानव, सोमनाथ
Wall's Sind Krait
Wall's Sind Krait
वॉल्स सींध मण्यार
Dog-faced Water Snake
Dog-faced Water Snake
श्वानमुखी सर्प, कुकुर मुंड्या
Olive Keelback
Olive Keelback
शेवाळी पाणदिवड
Hook-nosed Sea Snake
Hook-nosed Sea Snake
समुद्रसर्प
Many-toothed Sea Snake
Many-toothed Sea Snake
समुद्री मण्यार
Ceylon Cat Snake
Ceylon Cat Snake
सिलोनी मांजर्‍या
Common Vine Snake
Common Vine Snake
हरणटोळ, वेल्या, नानेटी (तळ कोकण), हिरटोली (उत्तर कोकण), शेलाटी (विदर्भ), हरियाली (गोवा), नन्हाटी (वेल्हा), चेपगी हाऊ (सोलापूर)